Δομή Σπουδών/Μαθήματα Μεταπτυχιακού MΕd

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου απαιτείται η παρακολούθηση 10 μαθημάτων 6 Βασικών, 4 Επιλογής και η υλοποίηση e-portfolio:

  • Βασικά Μαθήματα: MDDE601, MDDE602, MDDE603, MDDE604, MDDE605
  • Μαθήματα Επιλογής: Τα μαθήματα επιλέγονται από τον σπουδαστή από τη λίστα των εκάστοτε προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής
  • Ε-portfolio: Μια οργανωμένη παρουσίαση της μαθησιακής πορείας και της προόδου του μαθητή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κατά την δημιουργία του e-portfolio, επιλέγει αντικείμενα από το υλικό που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησε (εργασίες, videos, αποσπάσματα από συζητήσεις με συμμαθητές, κλπ.) αναλύει ώστε από το σύνολό τους να προκύπτουν οι ικανότητες και τα προσόντα που έχει αποκτήσει ο μαθητής τελειώνοντας το πρόγραμμα. Αυτές οι ικανότητες περιλαμβάνουν την λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, στη σχεδίαση και κατασκευή μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη πρόσφορη επικοινωνία με την ομάδα, στην έρευνα, και τέλος στην οργάνωση και διαχείριση των λειτουργιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους οργανισμούς που την παρέχουν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

First cohort:

Απρίλιος 2016: MDDE 605, MDDE 660

Σεπτέμβριος 2016: MDDE 623, E-portfolio

Second cohort:

Σεπτέμβριος 2016: MDDE 601, MDDE 602

Ιανουάριος 2017: MDDE 614, MDDE 621

Απρίλιος 2017: MDDE 603, MDDE 620

Σεπτέμβριος 2017: MDDE 604, MDDE 613

Ιανουάριος 2018: MDDE 605, MDDE 660

Απρίλιος 2018: ePortfolio

 

Βασικά Μαθήματα:
MDDE 601 Introduction to Distance Education and Training
MDDE 602 Research Methods in Distance Education
MDDE 603 Foundations of Instructional Design: Systems Analysis and Learning Theory
MDDE 604 Instructional Design in Distance Education
MDDE 605 Planning and Management in Distance Education and Training
MDDE 620 Technology in Education and Training

Μαθήματα Επιλογής (Προσωρινή λίστα):
MDDE 614 International Issues in Distance Education
MDDE 621 Online Teaching in Distance Education and Training
MDDE 623 Introduction to Mobile Learning
MDDE 660 Professional Seminar on Leadership in Education Innovation